About Friends of the Earth

Statuten Voor Moeder Aarde

Voor Moeder Aarde v.z.w.

Identificatienummer: 14323/91

Ondernemingsnummer: 445142403

STATUTEN - BENOEMINGEN

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 november 2003 werden bij eenparigheid van stemmen volgende statuten en benoemingen goedgekeurd.

Art. 1 De vereniging draagt de naam "Voor Moeder Aarde v.z.w." Voor de internationale initiatieven wordt de naam "For Mother Earth" gebruikt.

Art. 2 De zetel van de Belgische afdeling is gevestigd te Koningin Maria-Hendrikaplein 5-6, 9000 Gent, gerechtelijk arrondissement Gent.
De Belgische afdeling draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor initiatieven in het buitenland.

Art. 3 Voor Moeder Aarde v.z.w. is een pluralistische gewestelijke thematische milieuvereniging. De vereniging benadrukt in het bijzonder de banden tussen milieu en dossiers rond mensenrechten, oorlog en vrede en beklemtoont de noodzaak van internationale samenwerking. De organisatie gebruikt onderzoek, educatie & sensibilisatie, beleidswerk en geweldloze directe actie als hefbomen om haar doelen te verwezenlijken.
De vereniging is lid van het Anti-Oorlogsplatform; de Bond Beter Leefmilieu; Ecopower; het Gents Ecologisch Centrum; Netwerk Bewust Verbruiken; het Platform voor Biologische Landbouw en VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen). Internationaal is de vereniging aangesloten bij Abolition 2000 - het internationaal netwerk voor de afschaffing van kernwapens; en het International Peace Bureau.
Voor Moeder Aarde v.z.w. werkt samen met haar zusterorganisaties in het buitenland.

Art. 4 Het aantal werkende leden mag niet minder dan drie bedragen.
Niet-werkend lid wordt men door het lidgeld te betalen. Niet-werkende en werkende leden ontvangen het ledentijdschrift Bulletin Voor Moeder Aarde.
Werkend lid wordt men door mee te werken aan een van de campagne- of werkgroepen en zijn kandidatuur schriftelijk in te dienen bij de Raad van Bestuur, die autonoom beslist over het aanvaarden of weigeren van de kandidaat. Een weigering moet bevestigd worden door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de werkende leden; enkel zij hebben stemrecht. Indien werkende leden ontslag willen nemen, dienen ze dit schriftelijk te doen bij de Raad van Bestuur.

Art. 5 Het lidgeld mag niet meer dan 250 euro per jaar bedragen en wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld.

Art. 6 De algemene vergadering is bevoegd voor: het wijzigen van de statuten, het benoemen en afzetten van beheerders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het ontbinden van de vereniging, de uitsluiting van leden. Zij vergadert minstens eenmaal per jaar. Werkende leden worden schriftelijk uitgenodigd door de Raad van Bestuur ten minste veertien dagen voor de Algemene Vergadering. Deze uitnodiging bevat de agenda van de vergadering. De algemene vergadering mag besluiten nemen buiten de agenda, indien de aanwezige stemgerechtigde leden het hier bij eenparigheid van stemmen mee eens zijn. Alle beslissingen van de vergadering worden genomen bij eenparigheid van stemmen. De besluiten van de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt per verslag aan alle werkende leden en gepubliceerd in het Bulletin Voor Moeder Aarde. De verslagen liggen ter inzage op het kantoor van Voor Moeder Aarde vzw.
Een Buitengewone Algemene Vergadering dient te worden bijeengeroepen voor het wijzigen van de statuten, het afzetten van beheerders en het ontbinden van de vereniging. Ook hier worden alle beslissingen genomen bij eenparigheid van stemmen.

Art. 7 Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een periode van onbepaalde duur. De Raad van Bestuur verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Hij kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen, voor zover zij niet door de wet of door de statuten bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur eindigt bij overlijden, ontslag of ontzetting door de algemene vergadering. Ontslag wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de Raad van Bestuur, waarvan de modaliteiten bepaald worden in het huishoudelijk reglement.
De leden van de Raad van Bestuur vervullen hun mandaat kosteloos. De Raad van Bestuur vergadert minstens zesmaal per jaar.

Art. 8 De Raad van Bestuur sluit de rekeningen van het afgelopen jaar af en stelt de begroting van het komend laar op. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Art. 9 Na de ontbinding van de vereniging zal het vermogen bestemd worden aan een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de huidige vereniging. Dit wordt beslist door de algemene vergadering bij een parigeheid van stemmen.

Art. 10 Voor al wat door deze statuten niet wordt geregeld, is het huishoudelijk reglement, hetwelk door de algemene vergadering zal worden opgesteld, van toepassing alsook de wet van 27 juni 1921.

Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk verenigd op 8 november 2003 heeft het ontslag van de lid van de Raad van Bestuur Bernard De Witte, F. Rooseveltlaan 404/B, 9000 Gent, ontvangen. Zijn ontslag werd goedgekeurd en de algemene vergadering verleent hem kwijting van alle afspraken met derden.

Volgende bestuurraadsleden werden met unanimiteit en voor onbeperkte duur benoemd door de algemene vergadering van 8 november 2003.

Katri Silvonen, Kastanjestraat 69, 9000 Gent, zonder beroep, Finland
Paul D'Huyvetter, Lange Steenstraat 16/d, 9000 Gent, bediende, BelgiŽ
Liesje Ulburghs, Meerhem 8, 9000 Gent, zonder beroep, BelgiŽ
Koen Janssens, Vondelweg 19, 2275 Lille, student, BelgiŽ

Handtekeningen
Pol D'Huyvetter
Katri Silvonen
Liesje Ulburghs
Koen Janssens


Friends of the Earth Flanders & Brussels (formerly For Mother Earth) is a member of Friends of the Earth International